Postanowienia ogólne.
Objaśnienia sformułowań:
a) Pasażer  - osoba korzystająca z usługi przewozu.
b) Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów pojazdem na podstawie licencji wydanej przez właściwe organy administracji.
c) Bagaż – rzeczy, które przewozi ze sobą Pasażer.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)

a) Pasażer

 • Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą,
  tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport). Pasażer ponosi  całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż bus nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie paszportowej. Pasażerowi  nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.

 • Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi busa.

 • Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych  przepisami  Kodeksu Cywilnego.

 • Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.
  W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie samochodu  z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej
  w kwocie 700 PLN za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

 • Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą
  w trakcie pobytu pasażera w pojeździe. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem i Przewoźnik nie bierze za nie odpowiedzialności.

b) Przewoźnik

 • Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku
  z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu. Gdy Pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających lub znajduje się w stanie lub  zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży  współpasażerów. Skutki prawne wymienionych  sytuacji  ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek  odszkodowania.

 • W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.

 • Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż
  w odpowiednim czasie, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole straży granicznej, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych oraz opóźnień promów).

 • Przewoźnik nie odpowiada za  odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, wypadki losowe)

 • Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Pasażerowi przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość pobranej przez Przewoźnika.

c) Bagaż

 • Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 3 sztuk bagażu: 2 sztuki podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nieprzekraczającej  50 kg.

1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg.

 • Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.

 • Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawa. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.

 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.

 • Przedmioty pozostawione w busie,  zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika, są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 14 dni.

ReklamacjeWszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika, w okresie 30 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz  określić sposób rekompensaty. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika.